Megjelent a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet

Indul a Tanyafejlesztési program!

 

Megjelent a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2012. évi igénybevételének feltételeiről szóló 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet

 

E rendelet alkalmazásában fontos tisztázni a tanya és a tanyagazdaság fogalmát:

- tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként, kivett területként, alrészletként kivett területként, vagy mezőgazdasági területként van nyilvántartva;

- tanyagazdaság: állandóan lakott külterületi fekvésű mezőgazdasági birtok, amelynek részei a lakó- és gazdasági épületekkel beépített tanyatelek és az ahhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó (más helyrajzi számú földrészleten található), a település közigazgatási területén lévő, vagy a – a közigazgatási egységtől függetlenül –a tanya 30 km-es körzetén belül található művelt termőföldterületek, valamint gazdálkodási funkcióit kiegészíthetik a termékfeldolgozás és a vendégfogadás létesítményei.

 

A támogatás jellege és célterületei

Az e rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás. E rendelet alapján támogatás vehető igénybe:

a) a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (a továbbiakban: 1. célterület), valamint

b) a tanyák és az alföldi tanyás térségek megőrzése, fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez (a továbbiakban: 2. célterület).

 

A 2. célterület keretében az alábbi célokra igényelhető támogatás:

a) tanyai lakóépület felújítása,

b) gazdálkodási célú épületek felújítása, építése,

c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztése, beszerzése,

d) karám, kerítés létesítése, felújítása,

e) szaporító anyag vásárlása, beszerzése,

f) állatállomány kialakítása, bővítése,

g) tanyagazdaságok energetikai megújítása,

h) egészséges ivóvíz beszerzéséhez szükséges létesítmények beruházása,

i) természetközeli, egyedi szennyvíz-kezelés és elhelyezése, valamint

j) tanyai közbiztonság javítását célzó kis értékű eszközök beszerzése.

A 2. célterületre nyújtott támogatás az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági

termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági de minimis rendelet) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül.

 

 A támogatás igénybevételének feltételei

A 2. célterületre irányuló fejlesztés esetén pályázat benyújtására jogosult:

- az a mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő, egyéni vállalkozó vagy családi gazdálkodó jogosult, aki az 1. mellékletben meghatározott tanyás települések valamelyikén (Kiskunhalas, Kunfehértó, Kelebia, Tompa, Balotaszállás, Harkakötöny, Pirtó)

a) lakóhelye, vagy állandó lakcíme szerint 2012. január 1-jét megelőző időponttól kezdve életvitelszerűen – az ingatlan-nyilvántartás szerint – a saját, vagy a házastársa, vagy testvére, vagy valamely egyenes ági leszármazottja, vagy egyenes ági felmenője, vagy a családi gazdaság valamely tagjának tulajdonában lévő tanyán él,

b) a tanyagazdaságban mezőgazdasági tevékenységet folytat, és

c) a 2011. évi összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

 

A támogatás igénybevételének előfeltétele, hogy a pályázó legkésőbb a pályázat benyújtásáig a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vetesse magát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál (a továbbiakban: MVH) és a nyilvántartásba vétel megtörténtét igazolja.

 

Támogatás igénybevételére az a pályázó jogosult, aki nyilatkozatban kijelenti, hogy:

a) a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja – vagy adók módjára behajtandó köztartozással,

b) a pályázat benyújtásakor nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős döntéssel megállapított köztartozása,

c) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, természetes személy esetén nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt, vagy a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény hatálya alá tartozó pályázó esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt, valamint

d) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének, és időpontjának nyilvánosságra hozatalához, és

e) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul.

 

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon:

a) a pályázat benyújtását megelőző kettő pénzügyi évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben kapott

valamennyi, a mezőgazdasági de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű támogatás euróban kifejezett összegéről, a támogatóról, a támogatási, vagy egyéb szerződés számáról és a támogatástartalomról szóló határozat számáról, valamint arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző kettő és a folyamatban lévő pénzügyi évben nem használta fel a mezőgazdasági de minimis rendeletben meghatározott 7500 euró összegű támogatási keretét,

b) a pályázat benyújtásának időpontjában nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, továbbá

c) arról, hogy az összes bevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik és 2011-ben a mezőgazdasági tevékenységből származó bevétele nem haladta meg a nettó ötmillió forintot.

 

Az igényelhető támogatás mértéke a 2. célterület esetén az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától, vagy pedig a pályázatban el nem számolható költségelemek szerepeltetésétől függően – legfeljebb 75%-a.

 

A pályázat benyújtása

A tanyagazdáknak a pályázatot elektronikus és postai úton kell benyújtaniuk 2012.augusztus 31-ig . A Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) honlapján (www.nakvi.hu) elérhető adatlapot elektronikus úton kell kitölteni, majd a kitöltött és elmentett adatlapot kinyomtatva 5 naptári napon belül, 1 eredeti és 2 másolati példányban, 1 borítékban postára kell adni a kötelező mellékletekkel együtt a NAKVI címére (1223, Budapest, Park út 2.)

Az adatlapok mellett kitöltési segédlet is található a honlapon.

 

Összeállította:

Kollerné Vámos Zsuzsanna– ÚMVP tanácsadó

Tel: 30/ 298-5148

E-mail: vamos.zsuzsanna@agrarkamara.hu